|

Mitä on hyvä sisällöntuotanto?

Tätä on hyvä sisällöntuotanto.

Modernilla digitaalisella aikakaudellamme sisällöntuotanto on markkinoinnin kulmakivi, joka vaikuttaa laajasti yritysten menestykseen verkossa. Hyvässä sisällöntuotannossa yhdistyvät luovuus ja tarkkaan suunniteltu strategia, mikä tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisö todella tehokkaasti.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä sisällöntuotannolla tarkoitetaan, miksi hyvä sisältö on tärkeää ja kuinka liiketoiminnalla voidaan vaikuttaa liiketoimintaan.

Mitä sisällöntuotannolla tarkoitetaan?

Yksinkertaisesti sanottuna sisällöntuotanto tarkoittaa kaikkea teksti-, kuva- ja muun vastaavan materiaalin tuottamista. Tuotettavat sisällöt voivat olla esimerkiksi blogipostauksia, videoita, sarjakuvia tai äänitallenteita.

Sisällöt voivat olla myyviä, mutta monet pitävät sisällöntuotannon ja esimerkiksi copywritingin erona sitä, että sisällöntuotannossa sisältöjen on tarkoitus tarjota lisäarvoa yleisölle, kun jälkimmäinen taas keskittyy puhtaasti myymiseen.

Se, mitä lisäarvoa sisältö tarjoaa, voi vaihdella paljonkin eri sisältöjen välillä. Sisältö voi esimerkiksi viihdyttää, informoida tai liikuttaa.

Miksi sisällöntuotanto on tärkeää?

Yrityksen julkaisemat kiinnostavat sisällöt hyödyttävät yritystä monella tapaa. Tässä niistä tärkeimpiä:

  • Laadukas sisältö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan. Kun yritys tarjoaa arvokasta sisältöä, se houkuttelee enemmän kävijöitä yrityksen verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin tai muihin kanaviin.
  • Hyvä sisältö pitää yleisön kiinnostuneena ja sitoutuneena. Kun asiakkaat saavat lisäarvoa yrityksen julkaisemasta sisällöstä, he ovat sitoutuneempia yritystä kohtaan. Sitoutuneet asiakkaat myös todennäköisemmin suosittelevat yritystä tutuilleen.
  • Sisällöntuotanto vaikuttaa suoraan hakukoneoptimointiin. Laadukas ja ajankohtainen sisältö auttaa parantamaan hakutulossijoituksia, mikä lisää sivuston näkyvyyttä ja houkuttelee enemmän liikennettä.

Sisältöstrategian kehittäminen

Kun yritys haluaa alkaa tuottamaan sisältöä kohdeyleisölleen, on tärkeää ensimmäiseksi kehittää selkeä sisältöstrategia. Strategian avulla määritellään tavoitteet, kohdeyleisö, sisällön formaatit ja jakelukanavat.

Strategia auttaa myös pitämään sisällöntuotannon suunnitelmallisena ja tehokkaana.

Yksinkertaisimmillaan strategia voidaan jakaa neljään pääkohtaan:

1) Tavoitteiden asettaminen: Ensimmäinen askel on määrittää selkeät tavoitteet. Halutaanko lisätä sivuston kävijämäärää, kasvattaa sosiaalisen median seuraajia tai lisätä myyntiä? Tavoitteet ohjaavat sisällöntuotantoa.

2) Kohdeyleisön määrittäminen: Yrityksen kohdeyleisön ymmärtäminen on kriittisen tärkeää. Jotta kohdeyleisölle osataan tarjota oikeanlaista sisältöä, on tiedettävä, ketä yleisöön kuuluu, millaisesta sisällöstä he pitävät ja mistä kanavista heidät tavoittaa.

3) Sisällön formaatti: Yritys voi tuottaa hyvin monenlaista sisältöä blogikirjoituksista podcasteihin. Kaikki formaatit eivät kuitenkaan sovi yhtä hyvin kaikille viesteille ja kaikille yleisöille. Siksi onkin olennaista valita kullekin sisällölle formaatti, joka palvelee parhaiten juuri kyseisen sisällön sanomaa ja kohdeyleisöä.

4) Jakelukanavien valinta: Sisällön jakelukanavia voivat olla esimerkiksi somekanavat, verkkosivut tai sähköpostimarkkinointi. Kanavien valinta riippuu aina yrityksen kohdeyleisöstä. Jos esimerkiksi haluttu yleisö ei juurikaan käytä somea, ei heille kannata tarjota sisältöä sosiaalisessa mediassa.

Miten sisällöntuotanto vaikuttaa liiketoimintaan?

Laadukkaan sisällön julkaiseminen hyödyttää yritystä sekä suorasti että epäsuorasti.

Suora ja selkeästi mitattavissa oleva hyöty sisällöntuotannosta ovat esimerkiksi ne asiakkaat, jotka tulevat yrityksen sivuille kiinnostavan sisällön perässä ja päätyvät tilaamaan yrityksen palveluita. Myös muut sisällön tuomat yhteydenotot yritykseen voivat olla suoraa hyötyä.

Sisällöntuotannon tuomaa vaikeammin mitattavaa epäsuoraa hyötyä voivat puolestaan olla vaikkapa yrityksen arvostuksen ja asiantuntijamaineen kasvattaminen. Jos yrityksen kohdeyleisö kokee saavansa paljon lisäarvoa yrityksen ilmaiseksi tarjoamasta sisällöstä, se voi merkittävästi kasvattavaa asiakasuskollisuutta ja kiinnostusta yritystä kohtaan.

Jotta sisällöntuotannolla päästään haluttuihin tavoitteisiin, sisällön pitää tietysti olla oikeanlaista ja riittävän laadukasta. Juuri siksi hyvät sisällöntuottajat ovat niin tärkeitä yrityksille, jotka haluavat hyödyntää sisällöntuotantoa markkinoinnissaan.

Yhteenveto sisällöntuotannon merkityksestä

Sisällöntuotanto on nykyään keskeinen osa digitaalista liiketoimintaa. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä yrityksen näkyvyyttä ja arvostusta, sitouttaa kohdeyleisöä sekä esitellä yrityksen osaamista. Tällä on sekä suoria että epäsuoria myönteisiä vaikutuksia yrityksen liiketoiminnalle.

Jotta sisällöntuotanto olisi tehokasta, yrityksen kannattaa laatia huolellinen sisältöstrategia, jossa käydään läpi sisältöjen kohdeyleisö, formaatit, levityskanavan ja muut olennaiset yksityiskohdat.

Aktiivisella suunnitelmallisella sisällöntuotannolla ja laadukkailla sisällöillä yritykset voivat saavuttaa merkittäviä tuloksia verkossa.

Samankaltaiset artikkelit